Planímetros i coordinatógrafos

_________________________________________________

icon fijoxxxxxxPLANI VxxxxxxICON ESPxxxxxxplani gigixxxxxxicon c
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxnn